กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

แนะนำระบบNo. เอกสารประชาสัมพันธ์ DownLoad Update
1 เอกสารประกอบการอบรมการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 2019-03-08 16:05:59
2 เอกสารประกอบการอบรมการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน 2019-03-08 16:35:48
3 เกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพช 2019-03-11 17:18:15
4 เกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพ.สต. 2019-03-11 17:18:29
5 เกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพศ. และ รพท. 2019-03-11 17:18:49
6 เกณฑ์ประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนอกสังกัด สธ. 2019-03-11 17:20:19
7 แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วม กระทรวงสาธารณสุข 2019-03-12 14:32:06
8 เกณฑ์การดำเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital 2562 2019-03-12 14:33:47
9 แบบประเมินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับโรงพยาบาล 2019-03-12 14:48:37
10 แนวทางการดำเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital 2019-03-12 14:50:06
11 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 2019-03-12 14:51:04
12 ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติ อบต. ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 2019-03-12 14:52:47
13 แนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 2019-03-12 14:55:39
14 SOP คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ.2535 2019-03-12 14:59:51
15 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 2019-03-12 15:01:48
16 บ่อทรายกรอง ระบบหมักสิ่งปฏิกูลเพื่อการเกษตร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2019-03-12 15:08:12
17 BOQ บ่อหมักปฏิกูล และลานซึม 2019-03-12 15:08:37
18 คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2019-03-12 15:15:17
19 การทำน้ำยาเอนกประสงค์ 2019-03-12 15:15:38
20 คู่มือแนวทางการทำบ่อดักไขมันสำหรับร้านอาหาร 2019-03-12 15:21:40
ยินดีต้อนรับ
Guest
ต่อต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
Panel Content
สถิติผู้เข้าใช้งาน
วันนี้
3
เดือนนี้
36
ปีนี้
299
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง